ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ระดับชั้น ม.4,ม.5,ม.6

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ระดับชั้น ม.4,ม.5,ม.6 รายละเอียดดังเอกสารแนบ