กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนววิธ ศรีปลั่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

นางสำเริง จงรุ่งเรืองสิน
นางสินาวัฒน์ สุคนธทรัพย์
นางดวงเดือน จันทร์ทอง
นางสาวอังคณา ชนะเอม
นางสาวปาลีภัสร์ ธัญเมธจารุโรจน์
นางสาวพัชรา วิเชียร
นายวีระชัย แสนบัณฑิต
นางสาวแสงดาว ฉวนศรี
นางสาวนงลักษณ์ พรหมชัยสถาพร
นางสาวจันสุดา โปรัมย์
นายอมฤต โพธิ์กาศ
นางสาวชาลินีย์ แซ่ตั๊ง
นางสาวจินตนา บุญสู่
นางสาวกัลยกร เวชกุล
นางสุภาภรณ์ จตุพรชัยมงคล
นางสาวนุชธิตรา พงษ์จิระปัญญา
นางสาวเกสร จงอยู่สุข
นางสาวเกวลี ด่างเกษี
นางสาวอุษาวดี รอดพรม
นางสาวศิริลักษณ์ รอดชื่น
นางสาวสุดารัตน์ โนนลำดวน