คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

1. นางสาวครวญคำนึง รุดดิษฐ์
2. พ.ต.ท.มานพ ลำดวน
3. นายทีปาวัฒน์ ช้างแย้ม
4. นายทรงวุฒิ แพทย์คุณ
5. นายสุภาพ สุขงาม
6. จ่าเอกชัยพร ทองดี
7. พระครูโสภณสุตาธาร
8. พระครูสมุห์สมบูรณ์ พรหมสโร
9. นายสมเจต พูลมา
10. นายนุภาพ ฉันทนไพบูลย์
11. นายไพรัช เรืองฤทธิ์
12. นายพิเชฐ เศรษฐศิโรตม์
13. นายเชาวลิตร บุญรอด
14. นางแสงอุไรลักษณ์ เอื้อธรรมมิตร
15. ผู้อำนวยการ รร.บางบ่อวิทยาคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ