กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวมณฑาทิพย์ ปลื้มน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

นางสาวสำรวย เอี่ยมทอง

นายสุดตา ไชยบัวแดง

นายวีระพงษ์ สีหาราช

นายสิทธิชัย เทพเดช

นายปัญจโชติ บุญเขียว

นางสาวศิรินยา ตอนจักร์

นายฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ

นางสาวนันท์นภัสร์ นรินทรสรศักดิ์

นายวีรชน อำมลา

นางสาวนัฐฐา สาขุน