กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวีระพงษ์ สีหาราช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสำรวย เอี่ยมทอง
นายปัญจโชติ บุญเขียว
นายสุดตา ไชยบัวแดง
นางสาวศิรินยา ตอนจักร์
นายวีรชน อำมลา
นายฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ
นางสาวนัฐฐา สาขุน
นายสิทธิชัย เทพเดช
นางสาวพรนิภา สุรินทร์คำ
นางสาวรัตน์ชนก รุ่งตำนาน