กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวมณฑาทิพย์ ปลื้มน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

นางสาวสำรวย เอี่ยมทอง
นายปัญจโชติ บุญเขียว
นายสุดตา ไชยบัวแดง
นางสาวศิรินยา ตอนจักร์
นายวีรชน อำมลา
นายวีระพงษ์ สีหาราช
นายฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ
นางสาวนัฐฐา สาขุน
นายสิทธิชัย เทพเดช