กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุริยันต์ ใหม่โสภา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสุนันทา พรหมรัตน์
นางสาวเนตรชนก เอกนก
นายทีปาวัฒน์ ช้างแย้ม
นางสาววิรศรา เทียบแก้ว
นางสาววริศรา วั่นเส้ง
นางสาวชนากานต์ เงาศรี