กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทีปาวัฒน์ ช้างแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสุนันทา พรหมรัตน์
นางสาวเนตรชนก เอกนก
นางสาววิรศรา เทียบแก้ว
นางสาวเตชินี สุขสำราญ
นางสาววริศรา วั่นเส้ง
นางสาวชนากานต์ เงาศรี
นายสุริยันต์ ใหม่โสภา