กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทีปาวัฒน์ ช้างแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสุนันทา พรหมรัตน์

นางสาวเตชินี สุขสำราญ

นางสาวชนากานต์ เงาศรี

นางสาวเนตรชนก เอกนก

นายณัฐภัทร แป้นศิริ

นางสาววิรศรา เทียบแก้ว

นางสาววริศรา วั่นเส้ง