กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชาญดา ปันตา
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

นางสาวพัทธนันท์ จันชะดา
นางสาววาลิช ลีทา
นางสาวชมภูนุช ลาบึง
นายอภิเดช เกษมสันติวงศ์
นางสาวอุมาพร จงนอก
ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์ สิงห์มนัส
นายกรกช ตั้งเจริญลาภ
นายจักรกริช แก้วไวยุทธ
นายธนกร คิดตาโย
นางสาวนารินทร์ ทองเพียร
นางสาวอรอนงค์ ธงชัย
นางสาวเกศกนก มีสุขใจ
นางสาววรรณวิสา จันทร์โสภา
นางสาวณัฐณิชา เพชรวิเศษ
นางสาวอภิญญา เพ็งโสภา
นางสาวชนาภรณ์ ทงครักษ์
นางสาวธัญลักษณ์ เศรษฐ์ภักดี
นายศุภกร แย้มวงค์
นายสุเทพ ชื่นบาน
นายสุทธิวุฒิ นันทจุติ
นางนฤมล สุนทอง
นางสาวธาริณี พงศ์พิสิฏฐ์
นางสาวสิริยากร พลลา
นายสรวิช อินเรือง
นางสาวหทัยชนก รัตนะศรี
นายทินกร ดวงอินทร์