กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชาญดา ปันตา
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

นางสาวพัทธนันท์ จันชะดา

นายมนตรี กรพณิชสกุล

ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์ สิงห์มนัส

นายธนกร คิดตาโย

นางสาวเกศกนก มีสุขใจ

นางนฤมล สุนทอง

นางสาวสิริยากร พลลา

นายสรวิช อินเรือง

นางสาววาลิช ลีทา

นายอภิเดช เกษมสันติวงศ์

นายกรกช ตั้งเจริญลาภ

นางสาวนารินทร์ ทองเพียร

นางสาววรรณวิสา จันทร์โสภา

นางสาววาริน แซ่ตู

นางสาวณัฐณิชา เพชรวิเศษ

นายสุเทพ ชื่นบาน

นางสาวชมภูนุช ลาบึง

นางสาวอุมาพร จงนอก

นายจักกริช แก้วไวยุทธ

นางสาวอรอนงค์ ธงชัย

นายสุทธิวุฒิ นันทจุติ

นางสาวธาริณี พงศ์พิสิฏฐ์

นางสาวอภิญญา เพ็งโสภา