กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชัยธัช โพธิ์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสุภาวดี คำแก้ว
นายคมกฤษ ตุลยะปรีชา
นางสาวนิลุบล ภูมีเขียน
นายจักรกฤษณ์ ย่านกลาง
นางสาวจิตสุภา ยศสุภาพ
นายพหลณรงค์ พินัยนิติศาสตร์
นางสาวภัทราพร คำคูเมือง
นายนมัสชัย ตุ้มทอง