กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุภาวดี คำแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายเอนก แจ่มคล้าย

นางสาวนิลุบล ภูมีเขียน

นายพหลณรงค์ พินัยนิติศาสตร์

นางสาวทิพธัญญา ชมชื่น

นายจักรกฤษณ์ ย่านกลาง

นายมนัสชัย ตุ้มทอง

นายคมกฤษ ตุลยะปรีชา

นางสาวจิตสุภา ยศสุภาพ