กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุภาวดี คำแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายเอนก แจ่มคล้าย
นางสาวทิพธัญญา ชมชื่น
นายคมกฤษ ตุลยะปรีชา
นางสาวนิลุบล ภูมีเขียน
นายจักรกฤษณ์ ย่านกลาง
นางสาวจิตสุภา ยศสุภาพ
นายพหลณรงค์ พินัยนิติศาสตร์
นายนมัสชัย ตุ้มทอง