กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุภาวดี คำแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายคมกฤษ ตุลยะปรีชา
นางสาวนิลุบล ภูมีเขียน
นายจักรกฤษณ์ ย่านกลาง
นางสาวจิตสุภา ยศสุภาพ
นายพหลณรงค์ พินัยนิติศาสตร์
นายชัยธัช โพธิ์สุวรรณ
นางสาวภัทราพร คำคูเมือง
นายนมัสชัย ตุ้มทอง