สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ฟันเฟืองล้อมรอบหนังสือ และปากกาขนนก หมายถึง ความรู้ประกอบไปด้วยวิชาสามัญ และวิชาชีพ


สีประจำโรงเรียน


แสดดำ

สีแสด หมายถึง การเริ่มต้น
สีดำ หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรง


คำขวัญ


สามัคคี มีวินัย ตั้งใจศึกษา


คติพจน์


สุวิชาโน ภวํ โหนฺติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)


อัตลักษณ์โรงเรียน


“นักเรียนดี มีคุณธรรม”