กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายนิยม ขจรเนติกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

นางกำไร อำไพ
นางสาวกาญจนา อิ่มจีน
นางสาวเบญจพร ทศานนท์
นายนพรัตน์ แบบกัน
นางสาวสุนันทา นุตน้อย
นางสาวมิ่งขวัญ สาสิงห์
นางสาววราภรณ์ เคลือน้ำคำ
นางสาวศันสนีย์ รัตนะ
นางสาวธันยรัตน์ กล้ายประยงค์
นายณัฐพร แป้นถึง
นางสาวปาริชาติ รอดพร้อม
นายธนวัฒน์ วิเศษวงษา
นายกิตติภูมิ ชุมภา
นางสาวเบญจวรรณ น้อยคูณ
นางศิริวรรณ กิตติ์ทวีวัชร์
นายอรรถวุฒิ น้อยศิริ