กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายนิยม ขจรเนติกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

นางกำไร อำไพ
นางสาวกาญจนา อิ่มจีน
นางสาวเบญจพร ทศานนท์
นายนพรัตน์ แบบกัน
นางสาวสุนันทา นุตน้อย
นางสาวมิ่งขวัญ สาสิงห์
นางสาววราภรณ์ เคลือน้ำคำ
นางสาวศันสนีย์ รัตนะ
นางสาวธันยรัตน์ กล้ายประยงค์
นายณัฐพร แป้นถึง
นางสาวปาริชาติ รอดพร้อม
นายธนวัฒน์ วิเศษวงษา
นายกิตติภูมิ ชุมภา