กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายนิยม ขจรเนติกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

นางกำไร อำไพ

นายกิตติกร บุญเรือง

นางสาวมิ่งขวัญ สาสิงห์

นางสาวศันสนีย์ รัตนะ

นางสาวกาญจนา อิ่มจีน

นายนพรัตน์ แบบกัน

นางสาววราภรณ์ เคลือน้ำคำ

นางสาวธันยรัตน์ กล้ายประยงค์

นางสาวเบญจพร ทศานนท์

นางสาวสุนันทา นุตน้อย

นางสาวปาณิสรา แสงจันทร์

นายณัฐพร แป้นถึง