กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจินตนา รุ่งฉวี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวจันทนา ขาวแสง

นางสาวพลอยภัทรา กาญจนเกษตรกุล

นางสาวพนอ เล็ดรอด

นางสาววรวรรณ ราชสมบัติ

นางสาวอติกานต์ วรรณา

นายศุภวัฒน์ มูลเคน

นางสาวรุ่งทิพย์ สุวรรณลักษณ์

นางสาวสิริญา ทรงกิตติกุล

นางสาวจุฑารัตน์ ประทุมทีป

นางสาววิกานดา เลิกสันเทียะ

นางสาวธัญพิชา แซ่หลี

นายภานุพงศ์ เอี่ยมโพธิ์ศักดา

นางสาวธัญญาวดี พนมเขต

นางสาวชุตินันท์ ชาตรูประชีวิน

นางสาววิภาวี สุขหร่อง

นายภัคพล เขียวขำทวีวงษ์

นางสาวโยทกา จีนเจริญ