กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพลอยภัทรา กาญจนเกษตรกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวรุ่งทิพย์ สุวรรณลักษณ์
นางสาวจินตนา รุ่งฉวี
นางสาวธัญญาวดี พนมเขต
นางสาวสิริญา ทรงกิตติกุล
นางสาวชุตินันท์ ชาตรูประชีวิน
นางสาวพนอ เล็ดรอด
นางสาวจุฑารัตน์ ประทุมทีป
นางสาววิภาวี สุขหร่อง
นางสาววรวรรณ ราชสมบัติ
นางสาววิกานดา เลิกสันเทียะ
นายภัคพล เขียวขำทวีวงษ์
นางสาวโยทกา จีนเจริญ
นายศุภวัฒน์ มูลเคน
นางสาวจุฑามาศ วงศ์คำ
นายภานุพงศ์ เอี่ยมโพธิ์ศักดา
นางสาวปาจรีย์ หนูทอง
นางสาวพรสุดา พสุนนท์
นางสาวปพิชญา อภิวัฒน์ชัชวาลย์