กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจินตนา รุ่งฉวี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวจันทนา ขาวแสง
นางสาวรุ่งทิพย์ สุวรรณลักษณ์
นางสาวธัญญาวดี พนมเขต
นางสาวพลอยภัทรา กาญจนเกษตรกุล
นางสาวสิริญา ทรงกิตติกุล
นางสาวชุตินันท์ ชาตรูประชีวิน
นางสาวพนอ เล็ดรอด
นางสาวจุฑารัตน์ ประทุมทีป
นางสาววิภาวี สุขหร่อง
นางสาววรวรรณ ราชสมบัติ
นางสาววิกานดา เลิกสันเทียะ
นายภัคพล เขียวขำทวีวงษ์
นางสาวอติกานต์ วรรณา
นางสาวธัญพิชา แซ่หลี
นางสาวโยทกา จีนเจริญ
นายศุภวัฒน์ มูลเคน
นางสาวจุฑามาศ วงศ์คำ
นายภานุพงศ์ เอี่ยมโพธิ์ศักดา