กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศรีประไพ ไชยนา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจิรัตดาพร เดชวรรณ์

นางดารารัตน์ ชุติวัฒนเศรษฐ์

นางสาวอทิตยา หิรัญพฤกษ์

นายคมกริช พันธุ์ประเสริฐ

นางสาวศศิประภา ปัญญาหาญ

นางสาวสุภัทรา แสงวัฒน์

นางสาวพรสุดา อู่ทอง

นางสาวดวงฤดี บัวแก้ว

นางสาวเสาวลักษณ์ สิงทองดา

นางสาวรุ่งนภา เผือกน้อย

นายฐิติพงค์ ขัติพรหม

นางสาวสุกัญญา บุญฉิม

นายพร้อมยศ ถาริยะ