กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศรีประไพ ไชยนา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสุภัทรา แสงวัฒน์
นางสาวรุ่งนภา เผือกน้อย
นางดารารัตน์ ชุติวัฒนเศรษฐ์
นางสาวพรสุดา อู่ทอง
นายฐิติพงค์ ขัติพรหม
นางสาวอทิตยา หิรัญพฤกษ์
นางสาวดวงฤดี บัวแก้ว
นางสาวสุกัญญา บุญฉิม
นายคมกริช พันธุ์ประเสริฐ
นางสาวเสาวลักษณ์ สิงทองดา
นายพร้อมยศ ถาริยะ
นางสาวศศิประภา ปัญญาหาญ