ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้ทำการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2512 มีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนมัธยมบางบ่อ” เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำอำเภอบางบ่อ โดยมีพระครูวิจารณ์ธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดบางบ่อและเป็นเจ้าคณะอำเภอพร้อมด้วยคณะกรรมการวัด ได้ตกลงให้ที่ดินธรณีสงฆ์ของวัด จำนวน 3 ไร่ (ต่อมาโรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทางวัดจึงมอบให้อีก 5 ไร่) เป็นที่บริเวณสำหรับปลูกสร้างอาคารเรียน เมื่อแรกเปิดเรียนในปีการศึกษา 2512 โรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน ได้อาศัยโรงเรียนวัดบางบ่อเป็นสถานที่เรียน จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 82 คน มีครูเฉลิมศรี ไชยวงศ์ เป็นครูคนแรกของโรงเรียนนี้ ต่อมานายอำเภอบางบ่อ คือ นายชัด รัตนราช ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างโรงเรียนนี้ ได้อนุญาตให้ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมาช่วยสอนอีก 2 คน จนตลอดปีการศึกษา
และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2512 กรมสามัญศึกษาจึงมีคำสั่งย้าย และแต่งตั้งนายเสถียร คำเนตร ครูโทโรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนมัธยมบางบ่อ และในปีการศึกษา 2518 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยม ในส่วนภูมิภาค กลุ่ม 1 รุ่น 2 (คมก 1 รุ่น 2) และเพื่อให้โรงเรียนนี้เป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากเดิมเป็น “โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม” ตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2521