ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. ยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
2. ยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 23 หมู่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
3. แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ bbw.ac.th
4. แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน facebook โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
5. แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านกล่องรับความคิดเห็น ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
6. แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์ โทร : 02 708 6118