ผู้บริหาร

นายวิโรจน์ จำปาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

นายวิบูรณ์ ชัยเขื่อนขันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
wiboon.c@bbw.ac.th
นางสาวอภัสรินทร์ จันทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
apatsarin.c@bbw.ac.th
นางสาวทอปัด ศิริภัคธนกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
thopad.s@bbw.ac.th
นางสาวพัชชา เนตรายนต์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล