ผู้บริหาร

นายสงัด ประวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

นายวิบูรณ์ ชัยเขื่อนขันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวอภัสรินทร์ จันทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวทอปัด ศิริภัคธนกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ