วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21  มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

  1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้าน มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง
  2. ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ และก้าวทันต่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  4. ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และภาคประชารัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของสถานศึกษา
  5. ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

  1. สถานศึกษามีคุณภาพ พัฒนาก้าวหน้าในทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สู่การเรียนตามหลักมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21
  3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีค่านิยมที่พึงประสงค์ และดำรงตนอย่างพอเพียง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  4. การดำเนินงานของสถานศึกษา สำเร็จตามเป้าหมายที่สถานศึกษา ชุมชน องค์กร ภาคประชารัฐ ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและพัฒนาสถานศึกษา
  5. การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลกับนักเรียน คณะครู และบุคลากรในสถานศึกษา