การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยมีนางสุภาพร รัตน์น้อย เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ