ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ไปอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.2 (เพิ่มเติม)

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จะจ้างเหมางานยานพานะ เพื่อ รับ-ส่ง นักเรียน ไปอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.2 ตามรายละเอียดดังแนบ