ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จะจ้างเหมางานยานพานะ เพื่อ รับ-ส่ง นักเรียน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ตามรายละเอียดดังแนบ