ประกาศ การจัดซื้อหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เรียนฟรี 15 ปี) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดดังแนบ