โครงการต้านภัยยาเสพติด TERO MUSIC X WARNER CLASSROOM 2023 #2

29 พฤศจิกายน 2566 งานกิจการนักเรียน งานสภานักเรียน กลุ่มงานบริหารบุคคล ได้จัดกิจกรรมโครงการต้านภัยยาเสพติด TERO MUSIC X WARNER CLASSROOM 2023 #2
และกิจกรรมเด็กดีมีของ โดยกิจกรรมจะมีทั้งมินิคอนเสิร์ตของศิลปินพร้อมกับการเปิดร้านค้าของนักเรียนเพื่อฝึกฝนทักษะทางอาชีพ
อีกทั้งยังมีการสอดแทรกความรู้พิษภัยของยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากสารเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคม