กิจกรรม BBW FUN RUN

วันที่ 8 เมษายน 2566 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
จัดกิจกรรม ” BBW FUN RUN ” จุดประสงค์ เพื่อสร้างเรือนพยาบาลให้กับโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม