ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 (นักเรียนความสามารถพิเศษ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนปกติ (นักเรียนความสามารถพิเศษ)

ข้อปฏิบัติและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
1. ผู้เข้าสอบศึกษาเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ และเตรียมตัวให้พร้อม
2. ผู้เข้าสอบมารายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
3. แสดงบัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนให้คณะกรรมการสอบคัดเลิอก ก่อนเข้าห้องสอบ