ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (นักเรียนความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนปกติ (นักเรียนความสามารถพิเศษ)
ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังแนบ

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว ในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ข้อปฏิบัติและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
1. นักเรียนและผู้ปกครอง มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด
2. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเดิม ผู้ปกครองแต่งกายชุดสุภาพ
3. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน