ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ปีการศึกษา 2565
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดดังแนบ
📌 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัว ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
❌ หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกนักเรียนสำรองลำดับต่อไปแทน

ข้อปฏิบัติและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน