ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ปีการศึกษา 2566 มีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางธัญนิชา  คงแก้ว   ประเภทร้านข้าวราดแกง

2. นางสาวโสภา  คงไพวัลย์  ประเภทร้านข้าวราดแกง 

3. นายธรรมนูญ  บุญล้ำเลิศ   ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยว

4. นางสาวรัตนาภรณ์  ปลื้มสวาสดิ์    ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยว

5. นายชัยยันต์  มิ่งศิริ   ประเภทร้านอาหารว่าง

6. นายอำนาจ เชยอักษร  ประเภทร้านอาหารว่าง

7. นางสาวพัชรินทร์ บุญเย็น    ประเภทร้านผลไม้

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาทำบันทึกข้อตกลงการจำหน่ายอาหาร พร้อมวางเงินประกัน
ในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
หากเกินกไหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์