สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

– ฟันเฟืองล้อมรอบหนังสือและปากกาขนนก –
ความรู้ประกอบไปด้วยวิชาสามัญ และวิชาชีพ