วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

” มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมที่หลากหลาย
ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต “

พันธกิจ (Mission)

  1. เร่งรัด พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมที่หลากหลาย
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามตามวิถีไทย
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมศักยภาพผู้เรียน และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  4. สร้างแหล่งเรียนรู้ จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรและผู้เรียน
  5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหาร
  6. ประสานความร่วมมือกับองค์กร ซุชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

เป้าประสงค์ (Goal)

” ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ตามวิถีไทยและอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข”