มาร์ช บ.บ.ว.

มาร์ช บ.บ.ว.
พวกเราศิษย์บางบ่อวิทยาคม
ต่างชื่นชมมั่นรักในศักดิ์ศรี
บำเพ็ญตนกระทำแต่ความดี
เพราะเรามีศีลธรรมประจำตน
ลูกหลวงพ่อรัตนสิทธิชัย
จำใส่ใจวิชาการหมั่นฝึกฝน
มุ่งมานะเรียนรู้ชูสกนธ์
ประสบผลชาติก้าวหน้าสถาพร
บ.บ.ว. เทิดไว้ให้เลิศล้ำ
หมั่นจดจำความรู้ครูท่านสอน
กตัญญูรู้คุณบิดามารดร
เกียรติกำจรอาเกียรณ์เสถียรธรรม์
เราจงรักองค์มหาราชา
ศาสนารักยิ่งสิ่งสร้างสรรค์
สีแสดดำน้อมนำน้ำใจกัน
ฝังจิตมั่นดั่งพิกุลหอมกรุ่นเอย