พิธีมอบเข็มสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 งานสภานักเรียน ได้จัดพิธีมอบเข็มสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
โดยผู้อำนวยการสงัด ประวุฒิ เป็นผู้มอบ เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ทำงานด้วยจิตสาธารณะและความเสียสละ

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม