คณะผู้บริหาร

นายสงัด ประวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

นายวิบูรณ์ ชัยเขื่อนขันธ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอภัสรินทร์ จันทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายภิรมย์ คงเหล่
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวทอปัค ศิริภัคธนกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ