ประชาสัมพันธ์ การลงสมัครเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เชิญชวนนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่มีความสนใจสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โดยใน 1 พรรค ประกอบด้วยประธานสภานักเรียน 1 คน
และคณะกรรมการสภานักเรียน 15 คน
รับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณครูกรกช ตั้งเจริญลาภ และคุณครูดวงเดือน จันทร์ทอง