ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีรายชื่อต่อไปนี้

 1. ประเภท ร้านอาหารว่าง
  นายทรงศักดิ์ จิระประพาฬ
 2. ประเภท ร้านข้าวแกง
  นางสาวยุพา บุญเจริญ
 3. ประเภท ร้านอาหารจานเดียว
  นางสาวศิริรัตน์ เจริญวิริยะภาพ
 4. ประเภท ร้านผลไม้
  นายอภิรักษ์ ทองเกลี้ยง