ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565 รอบห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป/ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565
รอบห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป/ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

  • รายงานตัวในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
  • แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเดิม
  • สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
  • – บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
  • – ปากกา
  • *หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์