ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP ,เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ และแม่บ้าน

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งแม่บ้าน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ
นางอรสา สานุ่ม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ
นางสาวมรกรต แพทย์คุณ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ EP/MEP ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ
นางสาวอัยรินทร์ ธันยจิตรานนท์

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวมาทำสัญญาใน วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม