งานแนะแนว/ห้องสมุด

น.ส.วนัสนันท์ ก้านดี
งานแนะแนว

น.ส.สุภา จันทรมาก
งานแนะแนว

น.ส.ปวีณา ชาวงษ์
งานแนะแนว

น.ส.อภิญญา จันทรวิวัฒน์
งานแนะแนว

น.ส.ศศิธร ลิ่วเวหา
บรรณารักษ์

น.ส.มัญชรี ศรีวิชัย
บรรณารักษ์

น.ส.สายฝน เต่ารั้ง
บรรณารักษ์