คติพจน์

คติพจน์ประจำโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํ โหนฺติ
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

ปรัชญาโรงเรียน

เขียว – สะอาด