กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม ดังรายละเอียดในภาพ
นักเรียนที่สนใจสามารถ สแกน QR-CODE เพื่อร่วมสมัครการแข่งขันแต่ละรายการ
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี