กิจกรรมวันทานาบาตะ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ
โดยมีผู้อำนวยการสงัด ประวุฒิ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่น
การประกวดแต่งกาย Cosplay การแข่งขันกินจุ การแสดงดนตรีสด และซุ้มกิจกรรมทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น
โดยในกิจกรรมนี้มีนักเรียนห้องสายการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ร่วมกันดำเนินกิจกรรม

📷 : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม