การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

📣 ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

 1. พิมพ์เอกสารใบมอบตัวจาก ระบบดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียน คลิก
 2. กรอกข้อมูลในใบมอบตัว นักเรียนและผู้ปกครอง เซ็นเอกสารให้ครบทุกจุด
 3. เตรียมเอกสารการมอบตัวให้พร้อม ดังนี้
  ✅ ใบมอบตัวนักเรียน (ที่พิมพ์จากระบบและกรอกข้อมูลแล้ว)
  ✅ สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  ✅ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน / บิดา / มารดา พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  ✅ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
  ✅ สำเนาสูติบัตรนักเรียน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  ✅ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 4. เตรียมเงินเพื่อชำระค่าบำรุงผ่านระบบออนไลน์ (โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อนำมาแสดงในวันมอบตัว)

📍 โปรดมาในวันและรอบเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบ หมั่นเข้าตรวจสอบผ่าน เว็บโรงเรียน)

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 0-270-86118 ต่อ 107