การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าโครงการพิเศษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าโครงการพิเศษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2565
ชำระเงินโดยรูปแบบออนไลน์

รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษา