กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

น.ส.มณฑาทิพย์ ปลื้มน้อย

น.ส.สำรวย เอี่ยมทอง

นายปัญจโชติ บุญเขียว

นายสุดตา ไชยบัวแดง

น.ส.นันท์นภัสร์ นรินทรสรศักดิ์

น.ส.ศิรินยา ตอนจักร์

นายวีรชน อำมลา

นายวีระพงษ์ สีหาราช

นายฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ

น.ส.นัฐฐา สาขุน

นายสิทธิชัย เทพเดช