กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายนิยม ขจรเนติกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
นางอภิญญา วันทมาตย์
นางกำไร อำไพ
น.ส.เบญจพร ทศานนท์
นายกิตติกร บุญเรือง
นายนพรัตน์ แบบกัน
น.ส.สุนันทา นุตน้อย
น.ส.มิ่งขวัญ สาสิงห์
น.ส.วราภรณ์ เคลือน้ำคำ
น.ส.กาญจนา อิ่มจีน
น.ส.ปาณิสรา แสงจันทร์
น.ส.ศันสนีย์ รัตนะ

น.ส.ธันยรัตน์ กล้ายประยงค์
นายณัฐพร แป้นถึง