กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

น.ส.กาญจนา อิ่มจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ
นางอภิญญา วันทมาตย์
นางกำไร อำไพ
น.ส.เบญจพร ทศานนท์
นายกิตติกร บุญเรือง
นายนพรัตน์ แบบกัน
น.ส.สุนันทา นุตน้อย
น.ส.มิ่งขวัญ สาสิงห์
น.ส.วราภรณ์ เคลือน้ำคำ
นายอคิน แก้วกระจ่าง
นายนิยม ขจรเนติกุล
น.ส.ปาณิสรา แสงจันทร์
น.ส.สาธินี ดวงแก้ว
น.ส.ศันสนีย์ รัตนะ