กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

น.ส.สุภาวดี คำแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

นายเอนก แจ่มคล้าย

น.ส.ทิพธัญญา ชมชื่น

นายคมกฤษ ตุลยะปรีชา

น.ส.นิลุบล ภูมีเขียน

นายจักรกฤษณ์ ย่านกลาง

น.ส.จิตสุภา ยศสุภาพ

นายพหลณรงค์ พินัยนิติศาสตร์