กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.ชาญดา ปันตา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุชีลา พรรณหาญ

น.ส.วาลิช ลีทา

น.ส.พัทธนันท์ จันชะดา

น.ส.ชมภูนุช ลาบึง
น.ส.อัมภัสชา คล้ายเจ็ก
น.ส.อุมาพร จงนอก
นายมนตรี กรพณิชสกุล
นายอภิเดช เกษมสันติวงศ์
ว่าที่ รต. พีรพงษ์ สิงห์มนัส
นายกรกช ตั้งเจริญลาภ
นายจักรกริช แก้วไวยุทธ
นายธนกร คิดตาโย
น.ส.นารินทร์ ทองเพียร
น.ส.อรอนงค์ ธงชัย
น.ส.เกศกนก มีสุขใจ
น.ส.วรรณวิสา จันทร์โสภา
นายสุเทพ ชื่นบาน
นางนฤมล สุนทอง
นายสุทธิวุฒิ นันทจุติ
น.ส.วาริน แซ่ตู
น.ส.พิมพ์พกาญจน์ ประชัน
น.ส.ธาริณี พงศ์พิสิฏฐ์
นายสรวิช อินเรือง
น.ส.สิริยากร พลลา