กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ศรีประไพ ไชยนา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจิรัตดาภรณ์ เดชวรรณ์

น.ส.สุภัทรา แสงวัฒน์

น.ส.รุ่งนภา เผือกน้อย

นางดารารัตน์ ชุติวัฒนเศรษฐ์

น.ส.พรสุดา อู่ทอง

นายฐิติพงค์ ขัติพรหม

น.ส.อทิตยา หิรัญพฤกษ์

น.ส.ดวงฤดี บัวแก้ว

น.ส.สุกัญญา บุญฉิม

นายคมกริช พันธุ์ประเสริฐ

นายพร้อมยศ ถาริยะ

น.ส.เสาวลักษณ์ สิงทองดา

น.ส.ศศิประภา ปัญญาหาญ