กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.พนอ เล็ดรอด
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

นางนวลปราง แป้นเหมือน

น.ส.จันทนา ขาวแสง

น.ส.รุ่งทิพย์ สุวรรณลักษณ์

น.ส.จินตนา รุ่งฉวี

น.ส.ธัญญาวดี พนมเขต

น.ส.พลอยภัทรา กาญจนเกษตรกุล

น.ส.สิริญา ทรงกิตติกุล

น.ส.จุฑารัตน์ ประทุมทีป

น.ส.วิภาวี สุขหร่อง

น.ส.วรวรรณ ราชสมบัติ

น.ส.วิกานดา เลิกสันเทียะ

น.ส.มณีรัตน์ ศรีสุวรรณ

นายภัคพล เขียวขำทวีวงษ์

น.ส.อติกานต์ วรรณา

น.ส.โยทกา จีนเจริญ

นายภานุพงศ์ เอี่ยมโพธิ์ศักดา

Mr.Edmund R.Aguilar

Mr.Enrico B.Medina Jr

Mr.Jose Mari Villanueva Nisperos

Mr.Alec Darren Doubleday

Mr.Reydante Olavidez