กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนววิธ ศรีปลั่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

นางสินาวัฒน์ สุคนธทรัพย์

นางอรชา ปู่ยิ้ม

นางสำเริง จงรุ่งเรืองสิน

นางดวงเดือน จันทร์ทอง

น.ส.อังคณา ชนะเอม

น.ส.ปาลีภัสร์ ธัญเมธจารุโรจน์

น.ส.พัชรา วิเชียร

นายวีระชัย แสนบัณฑิต

น.ส.แสงดาว ฉวนศรี

น.ส.นงลักษณ์ พรหมชัยสถาพร

น.ส.จันสุดา โปรัมย์

นายอมฤต โพธิ์กาศ

น.ส.ชาลินี แซ่ตั๊ง

น.ส.จินตนา บุญสู่

น.ส.กัลยกร เวชกุล

นางสุภาภรณ์ จตุพรชัยมงคล

น.ส.นุชธิตรา พงศ์จิระปัญญา

น.ส.เกสร จงอยู่สุข

น.ส.เกวลี ด่างเกษี

น.ส.อุษาวดี รอดพรม

น.ส.ศิริลักษณ์ รอดชื่น