กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนววิธ ศรีปลั่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

นางสินาวัฒน์ สุคนธทรัพย์

นางอรชา ปู่ยิ้ม

นางสำเริง จงรุ่งเรืองสิน

นางดวงเดือน จันทร์ทอง

น.ส.อังคณา ชนะเอม

น.ส.ปาลีภัสร์ ธัญเมธจารุโรจน์

น.ส.พัชรา วิเชียร

นายวีระชัย แสนบัณฑิต

น.ส.แสงดาว ฉวนศรี

น.ส.นงลักษณ์ พรหมชัยสถาพร

น.ส.จันสุดา โปรัมย์

นายอมฤต โพธิ์กาศ

น.ส.ชาลินี แซ่ตั๊ง

น.ส.จินตนา บุญสู่

นางภัทร์ชฎา มิสกี้

น.ส.กัลยกร เวชกุล

น.ส.เกสร จงอยู่สุข

น.ส.นุชธิตรา พงศ์จิระปัญญา

น.ส.เกวลี ด่างเกษี