กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทีปาวัฒน์ ช้างแย้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

น.ส.สุนันทา พรหมรัตน์

น.ส.เนตรชนก เอกนก

น.ส.โสพิศ สงประสพ

น.ส.วิรศรา เทียบแก้ว

น.ส.เตชินี สุขสำราญ

นายณัฐภัทร แป้นศิริ