คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

วาระการดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. 2557-2559

1.  นายพรชัย           จินดาศักดิ์ชัย     ผู้ทรงคุณวุฒิ          ประธานคณะกรรมการฯ

2. พลตรีประกอบชัย   แดงเนียม         ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ

3. นายมงคลัตถ์         พุกกะนัด         ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ

4. นายสมประสงค์      นาดำ             ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ

5. นางสาวโสพิศ       กาญจนสุข       ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ

6. นายสมพงษ์          ประวัติโยธิน     ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ

7.  นายมงคลัตถ์        พุกกะนัด          ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ

8. นางสุมณี              สุวรรณโฆษิต     ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ

9. นายประวัติ           สุกใส                ผู้แทนครู               กรรมการ

10. นายสมทรง         ภู่ซ้อน               ผู้แทนศิษย์เก่า         กรรมการ

11. นายคงศักดิ์         กิมยงค์              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

12. นายสมศักดิ์   อ่อนสมัคร               ผู้แทนผู้ปกครอง        กรรมการ

13.  พระครูศรีสมุทรวาหะ                   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์     กรรมการ

14.  พระครูวิมลวรวัฒน์                     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์      กรรมการ

15. นางวิไลลักษณ์     พูลมา              ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ   กรรมการและเลขานุการ