วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

  • วิสัยทัศน์

           มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • เป้าหมาย

1. เร่งรัดพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และกิจกรรมที่หลากหลาย

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามตามวิถีไทย

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมศักยภาพ
ผู้เรียน และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. สร้างแหล่งเรียนรู้ และจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
บุคลากรและผู้เรียน

5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน โดยยึดหลักการ กระจายอำนาจในการบริหาร

6. ประสานความร่วมมือกับองค์กร ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นมาตรฐาน ในการพัฒนา

  • พันธกิจ

           ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ตามวิถีไทย และอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข